Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί Δημοσίου – Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. / Ψηφιακή Υπογραφή

psifiaki-ypografi-000

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία, για την συμμετοχή  των υποψήφιων αναδόχων, με την υποβολή προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου, υπογράφοντας ψηφιακά τα προβλεπόμενα της εκάστου διακήρυξης έγγραφα.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη, για την επιτυχή υποβολή προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων ηλεκτρονικά, στην διαγωνιστική διαδικασία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αποφεύγοντας καθοριστικά λάθη.

1) Έκδοση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

  •  Πλήρης υποστήριξη στην διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής, απλή και γρήγορη εγκατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες

2) Συμμετοχή σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   στο     Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  • Εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων & απόκτηση κωδικών πρόσβασης.
  • Έλεγχος πληρότητας – ορθότητας εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και ηλεκτρονική επισύναψη των δικαιολογητικών.
  • Καταχώρηση, των απαντήσεων απαίτησης καθώς και των παραπομπών (φύλλα συμμόρφωσης).
  • Καταχώρηση Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, παραγωγή των απαιτούμενων συστημικών εκτυπώσεων.
  • Οριστική υποβολή προσφοράς.

 

Σύνδεσμοι :

www.promitheus.gov.gr

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.)

Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Leave a Comment

Your email address will not be published.