Η Προσαρμοστικότητα ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

chameleon

Προσαρμοστείτε!

Η μεγαλύτερη φιλοδοξία κάθε επιχείρησης είναι η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage) . Τι είναι ακριβώς όμως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Είναι εκείνο το χαρακτηριστικό ιδίωμα της δράσης μιας εταιρείας που τη διαφοροποιεί από τις άλλες.
Τι είναι εκείνο που θα διαφοροποιήσει μια επιχείρηση από τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου που δραστηριοποιείται; Πως θα διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Στο σημερινό, σχεδόν καθημερινά μεταβαλλόμενο, και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με ξαφνικές, συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τους περιβάλλον. Οι καταστάσεις αυτές είναι ικανές να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και τα επιμέρους πλάνα μιας επιχείρησης. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις διάφορες καταστάσεις και αλλαγές. Έτσι «γεννήθηκε» η ανάγκη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων.

Όλο και περισσότερο, οι μάνατζερς βρίσκουν ότι οι παράγοντες που ενισχύουν την ταχεία προσαρμογή προέρχονται από τις «δεύτερης τάξης» οργανωτικές ικανότητες. Αντί να είναι πραγματικά καλές στο να κάνουν κάποιο συγκεκριμένο πράγμα, οι εταιρείες πρέπει να είναι πραγματικά καλές στο να μαθαίνουν πώς να κάνουν νέα πράγματα. Το κύριο σημείο είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ λιγότερο προβλέψιμος από ό, τι στο παρελθόν. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να συναχθεί ή να προβλεφτεί μπορούμε συχνά να το ανακαλύψουμε μέσα από τον πειραματισμό. Η Προσαρμοστικότητα είναι μια προσέγγιση που δεν βασίζεται στην πρόβλεψη, αλλά αντίθετα βασίζεται, στον πειραματισμό, αλλά πειραματισμός σημαίνει κατ ‘ανάγκη ένα μη ομαλό δρόμο: Η «προσαρμοζόμενη» εταιρεία είναι πολύ ανεκτική στην αποτυχία, ακόμη και στο σημείο να την γιορτάζει!

Τέσσερις (4) οργανωσιακές ικανότητες είναι απαραίτητες σε κάθε επιχείρηση για την προώθηση της ταχείας προσαρμογής:

  1. Ικανότητα να διαβάζει και να ενεργεί στα σήματα- σημάδια των αλλαγών
  2. Ικανότητα να διαχειρίζεται πολύπλοκα και αλληλοσυνδεδεμένα συστήματα πολλαπλών φορέων
  3. Ικανότητα να πειραματίζεται συχνά και με ταχύτητα – όχι μόνο με προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και με επιχειρηματικά μοντέλα, διαδικασίες και στρατηγικές, και
  4. Ικανότητα  να υποκινήσει προς αυτή την κατεύθυνση υπαλλήλους και συνεργάτες.

Προκειμένου να προσαρμοστεί, μια εταιρεία πρέπει να έχει τις «κεραίες» της συντονισμένες με τα σήματα των αλλαγών από το εξωτερικό περιβάλλον, να τα αποκωδικοποιεί, και γρήγορα να ενεργεί ώστε να βελτιώσει ή να ανακαλύψει εκ νέου το επιχειρηματικό της μοντέλο, ακόμα και να αναμορφώσει το τοπίο των πληροφοριών του κλάδου της.

Η αποκέντρωση είναι πάντα ένα θέμα της προσαρμοστικότητας: Καθώς δημιουργούνται περισσότερο ρευστές δομές, οι «προσαρμοστικές εταιρείες» μετακινούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων προς τα κάτω στις πρώτες γραμμές, επιτρέποντας στους ανθρώπους που είναι πιθανότερο να ανιχνεύσουν τις αλλαγές στο περιβάλλον να ανταποκρίνονται γρήγορα και προληπτικά.

Για να προσαρμοστεί μια εταιρεία, είναι αναγκαίο να σκεφτεί πιο σφαιρικά: Η ανίχνευση των σημάτων των αλλαγών και ο πειραματισμός απαιτούν μια εταιρεία που να σκέφτεται πέρα από τα όριά της και ίσως να συνεργάζεται πιο στενά και έξυπνα με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Αυτό ίσως έρχεται λίγο σε αντίθεση με τη σιωπηλή παραδοχή ότι η μονάδα ανάλυσης για τη στρατηγική είναι μια ενιαία επιχείρηση ή επιχειρηματική μονάδα.

Εστιάστε τους μάνατζερς της εταιρείας στους κινδύνους και την αβεβαιότητα: Ενθαρρύνετε τους μάνατζερς της εταιρείας για να βάλουν στην άκρη την παραδοσιακή ενιαία-εταιρική πρόβλεψη και αντ’ αυτής να εξετάσουν τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την εταιρεία. Κάθε σημαντική πηγή αβεβαιότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια πρωτοβουλία.

Η φύση του επιχειρηματικού κόσμου αλλάζει, και θα πρέπει να συνηθίσετε τις αλλαγές, προκειμένου να επιβιώσετε. Προσαρμοστείτε!

Πηγή: This is marketing 

Θετική σκέψη της ημέρας:                            adaptation

“Ευφυΐα είναι η ικανότητα να προσαρμόζεσαι στην αλλαγή”

Stephen Hawking

Leave a Comment

Your email address will not be published.