ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

account

Παρουσιάζονται ενδεικτικά οι παρεχόμενες από το γραφείο μας υπηρεσίες για την λογιστική υποστήριξη της επιχείρησής σας :

 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησής
 • Υποβολή προσωρινών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων  ΦΠΑ ηλεκτρονικά
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Σύνταξη λογιστικών / Χρηματοοκονομικών καταστάσεων /  ισολογισμών
 • Υποβολή δηλώσεων  φόρου εισοδήματος
 • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
 • Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης
 • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ, προγράμματα και VOUCHER
 • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων
 • Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών

Leave a Comment

Your email address will not be published.